Handel towarowy to zagadnienie, które interesuje coraz więcej osób. W jaki sposób można handlować zarówno na rynkach światowych, jak i w kraju, z którego pochodzimy? Jakie zasady handlu zagranicznego są najważniejsze? Na jakie korzyści można liczyć? Sprawdźmy!

Handel zagraniczny — definicja

Co to jest handel zagraniczny? W pewnym skrócie jest to proces, który umożliwia krajom wymianę towarów i usług z innymi krajami. W tym sensie handel zagraniczny jest nie tylko działalnością handlową. Jest on również główną metodą rozwoju gospodarczego kraju we współczesnym świecie. Handel zagraniczny obejmuje wszystkie transakcje międzynarodowe między krajami z jednej strony a ludźmi, firmami i rządami z drugiej. Pojęcie handlu zagranicznego jest dość szerokie, jednak metody jego prowadzenia dzielimy na dwa rodzaje:

  • Handel międzynarodowy – kiedy produkty są wysyłane z jednego kraju do drugiego;
  • handel krajowy – gdy produkty są przedmiotem wymiany handlowej w obrębie jednego kraju.

Podstawowe formy handlu zagranicznego

Istnieje wiele form handlu zagranicznego. Najbardziej podstawową formą jest eksport, który oznacza po prostu sprzedaż produktów do innych krajów. W przypadku eksportu w rzeczywistości tworzymy większy zysk w kraju, z którego pochodzimy. Z kolei import polega na kupowaniu towarów z innych krajów, a następnie sprzedawaniu ich w kraju lub w swoim sklepie. Jest to jeden z powodów, dla których import nie jest tak popularny jak eksport: wymaga więcej pracy i inwestycji niż eksport. Na przykład, import świeżych owoców może wymagać od firmy posiadania magazynu z chłodnią, w której można przechowywać owoce, aby zachować je podczas transportu. Trzeba też spełnić odpowiednie przepisy prawa, jakie narzuca wybrane państwo. Innym sposobem handlu towarami jest handel towarami. Obejmuje on handel na rynku terminowym, handel na giełdzie oraz prywatne transakcje między kupującymi i sprzedającymi. Trzecim rodzajem handlu zagranicznego jest podział produkcji. Podział produkcji oznacza, że obie strony zgadzają się na wspólną produkcję czegoś na podstawie umowy międzynarodowej zawartej w drodze negocjacji dwustronnych lub umów między firmami zatwierdzonych przez organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Rynki zorganizowane i handel zagraniczny

Handel zagraniczny to proces, w którym towary wyprodukowane przez jeden kraj, są wymieniane na towary wyprodukowane przez inny kraj. Proces handlowy obejmuje dostarczanie, kupowanie, przechowywanie i sprzedawanie towarów. Handel zagraniczny może być prowadzony na rynku zorganizowanym lub na rynkach zagranicznych. W krajach, w których handel zagraniczny jest zorganizowany w formie rynku, kupujący i sprzedający spotykają się, aby dokonać ukierunkowanej wymiany towarów. W takim przypadku kupujący płaci sprzedającemu za towar, a następnie otrzymuje od niego ten towar. W innych krajach nie ma zorganizowanych rynków, lecz handlowcy zawierają transakcje na podstawie umów dwustronnych między dwiema stronami (kupujący-sprzedający). Ten rodzaj handlu nazywany jest handlem wolnorynkowym lub gospodarką barterową.

Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej

Na czym polega handel zagraniczny w ujęciu krajowym, na przykład w Polsce? To złożony proces, który koncentruje się na kupnie i sprzedaży towarów między krajami. Ponadto obejmuje on również transakcje finansowe, takie jak zapłata za zakupione towary i podatki za towary sprzedane, ale w coraz większym stopniu skupia się na kupnie i sprzedaży towarów.

Rolą handlu zagranicznego w gospodarce narodowej jest przyczynianie się do wzrostu PKB. Pomaga on zwiększyć produktywność, ponieważ obniża koszty produkcji, co oznacza, że firmy mogą produkować po niższych cenach niż dotychczas. Handel zagraniczny przyczynia się do wzrostu gospodarczego również dlatego, że zwiększa konsumpcję krajową, obroty i inwestycje poprzez poszerzenie dostępu do dóbr produkowanych za granicą. Korzystają na nim nie tylko firmy z Polski, ale i z innych państw.

W relacjach międzynarodowych, zwłaszcza gdy chodzi o wymianę dóbr, to ważne, by beneficjentami transakcji były strony nie tylko z danego państwa eksportującego, ale i importującego, co często oznacza te nieco biedniejsze kraje o niższej stopie PKB i gorszej kondycji gospodarki. Dzięki temu konsumenci mają dostęp do tańszych dóbr, co prowadzi do ich większej konsumpcji.

Podsumowanie

Handel zagraniczny to międzynarodowy obrót towarami i usługami, które nie są produkowane w danym kraju. Istnieją trzy główne rodzaje handlu zagranicznego:

  1. Import – gdy dany kraj importuje produkt lub usługę z innego kraju. Nazywa się to eksportem, ponieważ towar opuszcza kraj eksportujący i trafia do kraju importującego.
  2. Eksport – gdy dany kraj eksportuje produkty lub usługi do innych krajów.
  3. Handel zagraniczny – gdy przedsiębiorstwo prowadzi jednocześnie import i eksport do różnych krajów.

Ogólnie rzecz biorąc, handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarkach rozwijających się, a także w tych, w których zasady wolnego rynku ułatwiają wejście na rynki zagraniczne. W tych krajach handel zagraniczny jest często ułatwiany przez umowy międzyrządowe, dzięki którym wspierane są różne rodzaje działalności z wybranych segmentów rynku.