Eksport towarów wiąże się z procesem produkcji towaru, organizacją dostawy, spełnieniem postanowień zawartych w poszczególnych umowach oraz występowaniem wielu innych czynników. Warto wiedzieć, że nawet jeśli rzeczywisty eksport towarów nastąpi za kilka miesięcy, w dużej mierze i tak będziemy mogli zastosować stawkę 0% podatku VAT od eksportu. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje, które dotyczą tego właśnie zagadnienia. Bardzo możliwe, że zastanawiasz się, jak wygląda eksport towarów poza unię 2021? Jeżeli wywóz towarów poza UE jest dla Ciebie tematem bliskim oraz interesuje Cię kwestie takie jak sprzedaż eksportowa a VAT, koniecznie czytaj dalej.

Eksport a obowiązek podatkowy VAT

Aby móc eksportować towary, należy spełnić następujące warunki:

 • urząd celny musi potwierdzić wywóz towarów;
 • odbiór towarów musi odbyć się poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • eksport dla celów podatku VAT obejmuje również wysyłkę towarów do terytoriów poza UE, które są z nią łączone;
 • zostać wykonane czynności, które spełniają kryteria odpłatnej dostawy (w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług) oraz kryteria swobodnego przemieszczania towarów wywożonych poza obszar Wspólnoty.

Dodatkowo Ustawa o VAT (art. 2 ust. 8) jasno określa obowiązek podatkowy i wszelkie podstawowe terminy, którymi się zajmiemy w tym artykule. Zgodnie z zapisami polskiego prawa przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysłanych lub transportowanych z terytorium kraju (Polski) poza terytorium UE. Należy pamiętać, że w eksporcie rozróżniamy dwie sytuacje, w których towar wywożony jest:

 • przez dostawcę lub w imieniu dostawcy (eksport bezpośredni);
 • przez kupującego mającego siedzibę poza granicami Polski (eksport pośredni).

Z drugiej strony mianem eksportu towarów nie możemy nazwać sytuacji, w których kupujący wyposaża statki rekreacyjne, łodzie rekreacyjne lub inne środki transportu do celów prywatnych. Natomiast sama konieczność opodatkowania eksportu oparta jest na zasadzie ogólnej. Ma ona zastosowanie w konkretnym czasie, czyli w miesiącu dostawy (sprzedaży). Jeżeli jednak podatnik otrzymał całość lub część płatności przed dostawą towaru, będzie zobowiązany do naliczenia podatku od towarów i usług od danej zaliczki w miesiącu odbioru. Warto zapoznać się z tymi przepisami prawa, aby wiedzieć, w jaki konkretnie sposób postąpić zajmując się eksportem. Zasady te powinien znać każdy przedsiębiorca, który posiada biznes oparty na takiej właśnie działalności.

Stawka VAT w eksporcie towarów poza UE

Jeżeli podatnik otrzyma dokument potwierdzający, że wyeksportowany towar znajduje się za granicą przed upływem terminu składania zeznań podatkowych w danym okresie rozliczeniowym, stawka podatku VAT może wynieść 0% (stawka VAT 0%). Jak to wygląda w praktyce? Przyjmijmy, że eksport nastąpił w maju 2020 roku, a podatnik otrzymał adekwatny dokument, który potwierdził wywóz towarów poza UE do 25 czerwca 2020 roku. W takim przypadku można mówić o stawce VAT 0%.

Pozostaje jeszcze kwestia samych dokumentów. Co może być potwierdzeniem wywozu? Czy potrzebujemy faktury lub dokładnego rozliczenia? Nie, to o wiele prostsze! Takim dokumentem może być bowiem:

 • Dokument elektroniczny otrzymany z systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń wywozowych lub wydruk tego dokumentu potwierdzony przez służby celne.
 • Jeżeli można zapewnić wiarygodność oraz autentyczność, dokumenty elektroniczne z systemu elektronicznego służącego do przetwarzania zgłoszeń wywozowych otrzymanych spoza systemu.
 • Formularz zgłoszenia wywozowego w formie papierowej składany poza systemem informatycznym, który służy do przetwarzania formularza zgłoszenia wywozowego lub kopii poświadczonej przez służby celne.

Późniejsze otrzymanie dokumentów wywozu towarów poza UE przez podatnika

Warto również wiedzieć, że jeżeli podatnik nie otrzyma dokumentów eksportowych (tj. celnych) w wyżej opisanym przez nas terminie, a otrzyma je dopiero po tym okresie np. we wrześniu 2020 roku, wówczas będzie miał prawo skorygować podatek VAT. Oczywiście samej korekty należy dokonać w adekwatnym rozliczeniu za ten okres, w którym otrzymano niezbędne dokumenty. Oznacza to, że jeżeli podatnik otrzyma poświadczenia w okresie rozliczeniowym, jakim jest 12/2020, to korekty dokonuje właśnie wtedy.

Jak to wygląda natomiast od strony praktycznej? Czy możemy wybierać w rozwiązaniach? Oczywiście, że tak. Dobrze także nadmienić, że w tym przypadku korekty rozliczenia za 10/2020 dokonywane są w następujący sposób:

 • Obniżenie wcześniej policzonego podatku VAT do zera,
 • Wskazanie wartości, jaką osiągnęła sprzedaż towarów poza UE ze stawką 0%.

Podatnicy zazwyczaj otrzymują przedpłatę w okresie eksportowym, aby przyspieszyć dostawę towarów. Jeśli tak, to do zaliczki może on bez problemu zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Jest to natomiast możliwe tylko wtedy, gdy towar jest eksportowany w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał płatność, oraz w tym okresie podatnicy otrzymają dokumenty celne potwierdzające sprzedaż poza UE. Naturalnie, jeśli podatnik nie spełni powyżej wskazanych kryteriów, to będzie musiał jak do tej pory wykazać wartość zaliczki i doliczyć podatek VAT do ewidencji VAT i deklaracji VAT (tak jakby pokazywał fakturę ze sprzedaży krajowej).

Stawka 0% VAT w eksporcie a warunki realizacji dostawy

Jak zawsze w polskich przepisach prawa znajdują się pewne wyjątki. Odstępstwem od wyżej opisanej reguły jest art. 41 ust. 9b ustawy o podatku od towarów i usług. Zapis ten w klarowny sposób zezwala podatnikom na stosowanie stawki 0% podatku od wartości dodanej, chociaż czas wywozu towarów jest dłuższy niż dwa miesiące. Oczywiście zależy to od konkretnych warunków dostawy. Ale to nie wszystko. Dzieje się tak, gdy towar jest eksportowany po upływie ponad dwóch miesięcy od otrzymania zaliczki, a specyfika tej dostawy jest uzasadniona. W takim przypadku podatnicy nie muszą jak dotychczas korygować stawki 0% VAT. Należy jednak pamiętać, że w okresie rozliczeniowym wywożonych towarów będą musieli posiadać dokumenty celne potwierdzające wywóz do dnia złożenia deklaracji za ten okres.

Eksport towarów za granicę, a szczególnie eksport poza UE to ciężkie i skomplikowane zagadnienia. Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny i rozwiał wszelkie wątpliwości związane z tą tematyką. Doskonale wiemy, że kwestie związane z podatkami bywają trudne i niezrozumiałe. W razie jakichkolwiek niepewności najlepiej więc kontaktować się z ekspertami, którzy zwyczajnie pomogą i przedstawią najkorzystniejsze rozwiązania. To z całą pewnością najlepsze rozwiązanie, na które możesz postawić. Dzięki temu utrzymasz porządek we wszystkich dokumentacji i spokojnie będziesz mógł dalej rozwijać swój biznes.